Canal Ajuntament

Cassà de la Selva. Aprovat el primer pressupost de la nova legislatura a Cassà

S’ha aprovat el primer pressupost  de la legislatura de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, el pressupost de la Residència Geriàtrica i el pressupost de l’empresa municipal Gestió de Serveis Municipals, S.L. per al 2020 

Pel que fa al pressupost de l’Ajuntament, és de 10.861.374,86 €, un 4 % més que l’any 2019, amb un total consolidat de 12.620.762.72€ si afegim els pressupostos de la Residència, amb un pressupost de 1.919.387,86€, i l’empresa de Gestió de Serveis Municipals amb un pressupost de 456.486,70€. 

Per l’elaboració d’aquest pressupost s’ha tingut la col·laboració de l’àrea de tresoreria i intervenció, juntament amb tots els caps d’àrea per ajustar-lo al màxim i poder-lo presentar al Ple seguint quatre línies generals d’actuació: contenció, rigor, planificació i prudència.

Contenció, per presentar un creixement del 4% respecte el 2019. Tot i aquesta puja, cal recordar que es va fer una baixa del 5% de l’IBI en les ordenances i que s’ha fet la previsió de la puja dels sous dels treballadors d’un 2,5% per donar compliment a la llei estatal. Al nostre entendre una puja molt moderada que servirà per donar compliment a algunes decisions preses en anys anteriors i a normativa legal que afecta als treballadors.

Rigor. Presentem uns pressupostos que ens permetran fer polítiques per solucionar tant els temes que han quedat pendents i mal resolts en aquesta passada legislatura com d’altres que es concreten en la memòria destinats a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.  El pla de licitacions que es presentarà a principis d’any serà un bon exemple. Per altra banda, no podem incloure en aquest pressupost accions que encara no tenim valorades i que necessiten finançament extern per fer-les realitat. Mantenir les instal·lacions i equipaments i millorar els serveis que s’estan donant és actuar amb prioritats per millorar-ne la qualitat. Per altra banda hem hagut de gestionat durant 6 mesos un pressupost que no eren el nostre i amb el que hem hagut de fer front als molts imprevistos, errors i mancances que han sorgit. Per últim, l’àrea d’intervenció de l’Ajuntament ha emès informe que compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit del deute permès.

Planificació. Són els primers pressupostos d’aquesta nova legislatura, fruit d’un pacte d’estabilitat política i de compromís amb la ciutadania. Vam planificar i elaborar un Pla d’Actuació Municipal, que es pot consultar en el web de l’Ajuntament i començarem a desgranar-lo per fer-lo realitat. Planificar amb temps i amb mesura és imprescindible per una bona gestió dels recursos públics. I com no, treballarem per què les inversions vagin acompanyades de subvencions i complicitat de diferents administracions. 

I per últim, Prudència. Com qualsevol equip de govern que entra de nou la llista de les coses a fer és llarga i hem de saber prioritzar , gestionar amb seny i buscar els recursos necessaris per fer front a aquestes necessitats. I com no, deixar alguns projectes arraconats per què o bé no són prioritaris i/o per què el seu import sobrepassa el nostre plantejament de poble (projecte piscina estiu). Com qualsevol altre pressupost no deixa de ser un punt de partida que anirà agafant forma i modificant-se al llarg de l’any depenent del tancament de l’exercici 2019 i dels acords que es vagin aprovant. Per altra banda els indicadors econòmics no són gens eufòrics i per tant cal actuar per aconseguir la màxima eficiència i eficàcia en la despesa de recursos públics.

Cal destacar que moltes de les grans obres en inversió previstes: Vies Verdes; carrer de la Indústria – c/ la Bisbal; caldera de biomassa per la Residencia i el col·legi Puig d’Arques, ja es van començar a moure i parlar-ne anys enrere i per les circumstàncies polítiques s’hauran  d’afrontar i fer realitat, intentant trobar majors complicitats en altres administracions. Ja hem fet passos per anar a buscar aquestes complicitats i intentar finançar-los de la millor manera.

Pel que fa a la situació econòmica del consistori, aquest 2019 es tancarà amb un nivell d’endeutament per sota del 20%. Aquesta situació ens permetrà, si es donés el cas, marge suficientment ample per fer front a nous projectes per aquesta legislatura.

L’esforç per reduir l’endeutament va començar en la legislatura  2011-2015, s’ha continuat en la passada legislatura fins a arribar a finals de 2019 a un nivell que permet afrontar nous reptes i aguantar situacions econòmiques adverses com són la falta de pressupostos de la Generalitat i de l’Estat, que malauradament s’estan prorrogant des de fa anys. 

El rati del deute viu a 31 de desembre de 2019, es preveu de 16,52 % i el previst pel 2020 de 15,86%. Segons el pressupost del 2019, la reducció del deute estava prevista en 238.258,04€ i s’acabarà l’any 2019 reduint un total de 708.794,42€. Per tant, el previst en el pressupost de reducció del deute s’hi ha afegit la quantitat de 223.395,09€ provinent del romanent de tresoreria de la liquidació del 2019, més la quantitat de 247.141,29€ afectades per obres financerament sostenibles que no s’han fet. 

Així doncs, des del primer moment reduir el deute ha estat un dels nostres objectius iguals com ho va ser en la legislatura 2011-2015. L’esforç que s’ha anat fent al llarg dels anys amb aquest tema permetrà donar un nou impuls al poble.

L’estructura dels ingressos de l’Ajuntament de Cassà segueix sent la mateixa que anys anteriors i  ascendeix a un total de 10.861.374,86€, 451.409 € més que el pressupost del 2019 degut a la incorporació de dos nous capítols pressupostaris: 168.565€ en Transferències de Capital i 182.799,14€ en Passius Financers.

Hi ha  una voluntat política expressa de rebaixar la pressió fiscal a tots els ciutadans en aquesta legislatura i s’ha començat a fer. Amb la rebaixa del 5% del gravamen tant pel rústic com per l’urbà es pretén que afecti a tots els veïns i veïnes del poble a part de les bonificacions ja existents. Això representarà deixar d’ingressar uns 100.000€, essent conscients que l’IBI és un dels impostos que percentualment s’ingressa més.

El cost de passar de 13 a 17 regidors

Si be és evident que el pas de 13 a 17 regidors incrementa els costos salarials associats als càrrecs electes, amb els ajustos fets al salari de l’Alcalde, i la contenció en les retribucions dels regidors (tant de Govern com d’oposició) fa que el cost per regidor d’aquesta legislatura, sigui inferior que el cost per regidor de l’anterior. 

Així, si comparem costos dels càrrecs electes de l’any 2018, obtenim que cadascun dels regidors costava, de mitjana al municipi, 11.560€/any, mentre que un estimat anual amb l’actual configuració de 17 regidors, ens situa a un cost mitjà de 10.378€/any i representa una reducció de 1418 €. Més regidors i menys cost respecte la legislatura passada.

En aquest pressupost no s’inclouen els grans projectes estratègics pel poble per la necessitat d’assegurar fonts de finançament externes, per la qual cosa s’afegiran en la mesura que s’aconsegueixin subvencions. 

Aquest pressupost que presentem està confeccionat a partir de l’extrapolació de les dades obtingudes en cadascuna de les partides executades aquest 2019 i a les quals s’han incorporat les línies de treball s’ha proposat executar el nou equip de govern al llarg d’aquesta legislatura.

Creiem que és un pressupost que s’ajusta molt a la realitat econòmica de l’Ajuntament i que pretén consolidar els serveis que es donen als ciutadans i millorar-los per tal de guanyar qualitat de vida.

No preveiem un creixement econòmic molt destacable per què cap indicador amb el que es basen els experts econòmics ho senyalen. Per tant davant d’aquesta incertesa, prudència, rigor, planificació i contenció. 

El poble de Cassà ha crescut moderadament en els últims anys, tot i sobrepassar la xifra dels 10.000 habitants, tenim les característiques de pobles més petits que concentren la seva població i serveis dins d’un mateix nucli central.

L’avantatge d’estar situats en una cruïlla de camins i a prop de grans infraestructures, el poder mantenir una tradició empresarial prou sòlida i diversificada, el poder gaudir d’un entorn natural de gran bellesa i el tenir una societat compromesa en multitud d’entitats de tot tipus ens ha de permetre oferir oportunitats de negoci i de creixement de manera sostenible.

I per últim, tant aquest pressupost com el Pla d’Actuació Municipal van encaminats a seguir els 10 valors del Pla Estratègic que es va aprovar: Lideratge, singularització, innovació, realisme, corresponsabilitat, participació, equitat, educació, transparència i sostenibilitat.

 


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version