Canal Ajuntament

Platja d'Aro. Ple municipal extraordinari de juliol

Adjuntem l'Ordre del Dia al Ple de l'Ajuntament de Platja d'Aro


1. Aprovació de l’acta de les sessió anterior
2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia sobre el cartipàs municipal
Constitució de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori i deliberant.
Delegació de competències de l’Alcalde a favor dels regidors i la creació d’àrees funcionals.
Nomenament de Tinents d’Alcalde.
Nomenament del President de la Comissió tècnica de control d’activitats sotmeses a la legislació mediambiental.
Nomenament dels representants de l’Ajuntament en el Comitè de Seguretat i Salut de la Corporació.
Nomenament dels membres del Consell Local de Desenvolupament Econòmic de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró.
3. Constitució dels Grups Polítics Municipals
4. Establiment de la periodicitat de les sessions del Ple
5. Creació de les Comissions Informatives
6. Establiment del règim de retribucions i d’indemnitzacions dels membres de la Corporació.
7. Designació dels representants municipals en entitats supramunicipals, Consell Escolar Municipal, Consells Escolars i Entitats urbanístiques col·laboradores
8. Assumptes urgents
Concertació d’un contracte de préstec amb l’entitat financera “Caixabank SA” per un import de 4.572.000 euros, termini d’amortització 13 any, import quotes trimestrals 87.930’77 euros.


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version