Canal Ajuntament

Acords del ple extraordinari i urgent de les Franqueses del mes de maig

S'ha celebrat el 25 de maig a les 12 h a Can Ribas

1.- Proposta de ratificació de la convocatòria de la sessió.

ACORD:

Únic.- Ratificar la convocatòria de la sessió extraordinària urgent del Ple de la Corporació del dia 25 de maig de 2023, a les 12.00 hores, per tal d'aprovar definitivament el Pla d'emergència en situació de sequera per al municipi de les Franqueses del Vallès.

VOTS A FAVOR: Junts x LF, PSC-CP, IEC-AM i CsLF

VOTS EN CONTRA: SAL-CUP-AMUNT i regidora no adscrita

ABSTENCIONS:

2.- Proposta d’aprovació definitiva del Pla d'emergència en situació de sequera per al municipi de les Franqueses del Vallès.

ACORDS:

Primer.- DESESTIMAR, d'acord amb l'informe tècnic que obre a l'expedient, l'al·legació presentada per part del senyor Amador Doncel Márquez, regidor del consistori i pertanyent al grup polític municipal Ciutadans les Franqueses, en data 5 d'abril de 2023 i amb registre d'entrada núm. 2023-E-RE-1894, en relació a l'aprovació provisional del Pla d'emergència en situació de sequera per al municipi de les Franqueses del Vallès

Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla d'emergència en situació de sequera per al municipi de les Franqueses del Vallès, d'acord amb el text que s'annexa als presents acords.

Tercer.- APROVAR la creació del Comitè de Sequera, el qual estarà compost per un/a representant de cada partit polític del consistori amb veu i vot; els/les representants de la concessionària, amb veu i sense vot; i l'assistència dels serveis tècnics municipals, amb veu i sense vot, que actuaran en tot moment com a assessors del comitè. Els membres del comitè seran nomenats per la Junta de Govern Local, a instància dels partits polítics del consistori. El sistema de vot del comitè serà ponderat.

Quart.- FER TRAMESA dels presents acords a l’Agència Catalana de l’Aigua per al seu preceptiu informe i/o autorització.

Cinquè.- FACULTAR a la Regidoria de l'Àrea d'Obres i Serveis per tal que realitzi tants actes i gestions com calgui per a l’execució de l’acord, i per elevar-lo a definitiu en el cas que no es presentin al·legacions

VOTS A FAVOR: Junts x LF i PSC-CP

VOTS EN CONTRA:

ABSTENCIONS:  IEC-AM, CsLF, SAL-CUP-AMUNT i regidora no adscrita


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version