Canal Ajuntament

Tossa de Mar. Tossa inicia els tràmits per executar les sentències que anul·laven la revisió del POUM de 2006

No es tracta d’aprovar res, sinó de sotmetre a informació pública el que va aprovar el Ple en sessió de data 23 de març de 2006, tal com diu la sentència, “antes de adoptar en su caso nuevamente esa decisión (aprovació provisional), se aperture un período de información pública que subsane la extemporaneidad del acordado en su día”.

 

L’equip de govern no vol entrar a valorar la nota de premsa de CiU que arremet contra la proposta que debatrà el ple de 13 de setembre per iniciar els tràmits d’execució de les sentències que anul·len la revisió del POUM de 2006.

 

Breu història del planejament municipal

A l’any 1986 es va aprovar el Pla general de Tossa de Mar, essent alcalde el senyor Telm Zaragoza.
A l’any 2006 es va aprovar la revisió del Pla general pel govern de PSC-ERC, que desprès de la tramitació municipal va rebre l’aprovació definitiva de la Comissió Provincial d’Urbanisme.
Contra l’aprovació de la revisió del POUM es van interposar diferents recursos contenciosos, entre ells un pels representants de CIU.
A l’any 2011 es va aprovar, pel govern de CIU, la modificació del POUM de 2006 que incorporava els resultats de l’Estudi d’Inundabilitat i una nova proposta per a la façana marítima. També incorpora altres modificacions. Desprès de la tramitació municipal va rebre igualment l’aprovació definitiva de la Comissió Provincial d’Urbanisme.
En data 13 de gener de 2012 i posteriorment en data 31 de maig de 2012, la secció tercera del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va resoldre anul·lar l’aprovació de la revisió del POUM de 2006 i va ordenar “retrotraure l’expedient al moment previ a l’aprovació provisional” per tal de corregir defectes formals que considera suficientment importants per deixar sens efecte la revisió del POUM de 2006.
L’efecte immediat d’aquetes sentències és que la modificació de 2011 perd validesa legal. Anul·lada la revisió se anul·la la modificació de la revisió.
Contra les sentències s’han interposat diferents recursos de cassació davant del Tribunal Suprem de Madrid. Això permet guanyar temps a totes les parts per tractar de trobar una solució definitiva al planejament de Tossa.
Coneguda la sentència de 13 de gener de 2012, l’equip de govern va fer gestions en tots els organismes competents (Direcció General d’Urbanisme de Barcelona, Serveis territorials d’Urbanisme de Girona i Magistrat Ponent de la sentència) i va consultar als tècnics que havien redactat la revisió del 2006 i la modificació del 2011.
Amb les diferents opinions recollides, els serveis municipals es van posar a treballar en una proposta que donés compliment a la sentència i resolgués l’embolic creat.
Una vegada que la documentació està avançada, es va convocar als representants de CIU per parlar del tema. En la primera reunió, CIU va demanar més temps per estudiar la proposta i que es redactés la interpretació que els serveis jurídics municipals feien de com es tenia que executar la sentència.
Inicialment, l’equip de govern tenia previst tramitar la proposta en el Ple extraordinari de 23 d’agost de 2012, però considerant justificada la petició de CIU es va endarrerir la presentació de la proposta fins al Ple ordinari a celebrar el 13 de setembre.
Des de secretaria es va enviar a tots els grups polítics municipals un resum de la interpretació de la sentència i de les diferents vies que poden donar compliment a la mateixa.
El 7 de setembre, a convocatòria de l’alcaldia, es va celebrar una reunió amb representants de CIU per parlar de la proposta. Es van intercanviar opinions i l’alcaldessa va exposar el full de ruta: iniciar sense més dilació el tràmit d’execució de sentències sotmeten a informació pública els deu convenis aprovats inicialment en el seu dia tal com diu la sentència, pàg. 11 i 12; i seguidament obrir un debat entre tots els grups municipals per consensuar un document que s’aprovaria provisionalment amb el major número de vots possible. Aquest document haurà d’incorporar obligatòriament els resultats de l’Estudi d’Inundabilitat i les determinacions de l’Informe de Costes.
CIU no va mostrar entusiasme per la proposta però va dir que estudiaria la documentació que li entregui l’equip de govern.
La proposta de l’equip de govern és molt senzilla: es tracta d’executar les sentències que anul·len el POUM de 2006 i dotar al planejament de Tossa de Mar del màxim de seguretat jurídica.
La proposta de l’equip de govern no vol mirar al passat, sinó al futur. Vol superar els enfrontaments entre veïns i dotar a Tossa d’una eina que permeti el desenvolupament urbanístic del municipi. En temps de crisi no es poden deixar escapar inversions respectuoses amb el medi ambient i que milloren la qualitat de vida del municipi.
La proposta de l’equip de govern parla de la gestió urbanística del municipi dels propers anys. Parla de coses senzilles, com que qualsevol propietari pugui conèixer amb la màxima seguretat jurídica què pot fer amb la seva propietat, i si ho decideix i el planejament li ho permet, pugui edificar.
L’equip de govern és conscient de les dificultats que suposa trobar un consens en una matèria com l’urbanisme, però està disposat a treballar per aconseguir-lo.
Les sentències que s’executen han estat recorregudes en cassació. L’equip de govern no pretén que els recurrents retirin els seus recursos, ara per ara, només demana que ningú posi pals a les rodes a l’hora d’executar les resolucions judicials.
El dia 13 de setembre s’aprovarà sotmetre a informació pública els convenis publicats al BOP de Girona de 28 d’abril de 2006. Només els convenis. Tothom podrà presentar al·legacions. Una vegada finalitzat el període d’informació pública, els tècnics informaran les al·legacions, i el resultat serà incorporat al document que es sotmetrà a aprovació provisional.
Dels 10 convenis aprovats inicialment, el Ple va aprovar definitivament 7, el Conseller va anul·lar 1, l’Estudi d’inundabilitat ha afectat a 2 i 1 ja està executat.
Tot un embolic jurídic que els tècnics hauran d’aclarir.
S’obre un període de debat i reflexió, al final del qual l’equip de govern vol presentar un document amb el màxim de consens per ser aprovat provisionalment pel Ple. Aquest document haurà de donar compliment a les sentències així com seguretat jurídica en matèria urbanística als vilatans.
L’Ajuntament escoltarà a tothom, consultarà a tots els organismes que calguin, especialment als Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona, organisme competent per aprovar definitivament el document del POUM de Tossa.
Tothom ha de tenir clara la proposta. No es tracta d’aprovar res, sinó de sotmetre a informació pública el que va aprovar el Ple en sessió de data 23 de març de 2006, tal com diu la sentència, “antes de adoptar en su caso nuevamente esa decisión (aprovació provisional), se aperture un período de información pública que subsane la extemporaneidad del acordado en su día”.
L’acord municipal compleix amb el mandat del Tribunal i res més.
“CIU ha estat informada en tot moment de les actuacions que es volen portar a terme, altre cosa és que no vulguin escoltar i prefereixen trobar excuses abans que solucions”, va dir l’alcaldessa, Gisela Saladich.
“Tossa té un problema en matèria d’urbanisme i els regidors de CIU tenen una part important de culpa, si no volen col·laborar en trobar la solució, al menys que no posin pals a les rodes”, va manifestar l’alcaldessa.
“Aquesta és la part senzilla. La part més difícil comença quan s’elabori el text que es sotmetrà a aprovació provisional. L’equip de govern posarà tot de la seva part per arribar a un acord unànime, espero que l’oposició de CIU faci el mateix” va concloure l’alcaldessa.

 

Servei de Premsa - Ajuntament de Tossa de Mar

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 667732409

Top Desktop version