Canal Ajuntament

Calonge. El Ple adjudica el canvi de gespa artificial del camp de futbol de Calonge

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha presentat aquest matí el pla per generar habitatge assequible al municipi. Aquest document, en el que s’ha treballat des de la regidoria d’habitatge durant els darrers mesos, fa un anàlisi de les necessitats d’habitatge assequible al municipi, i estableix quins han de ser els principals instruments per donar suport, especialment a la població jove, perquè puguin accedir a un habitatge. El Pla assenyala que a Calonge i Sant Antoni hi ha entre 226 i 261 joves amb necessitat de suport per accedir a un habitatge, dels quals 124 es troben a l’atur i entre 102 i 137 tenen ocupacions que no els permeten pagar un habitatge a preu de mercat.

Actualment Calonge i Sant Antoni disposa de 70 habitatges destinats a polítiques socials, a la vegada que també es dona suport a 62 famílies pel pagament del lloguer. El Pla avança en els instruments necessaris per augmentar la dotació de pisos assequibles i estableix diferents instruments: la captació d’habitatge privat que es destini a lloguer assequible, mobilitzant habitatge cap a la borsa de lloguer i donant suport a la rehabilitació del nucli històric de Calonge; l’adquisició d’habitatges per destinar-lo a habitatge assequible, amb l’adquisició de l’usdefruit o bé l’adquisició d’edificis inacabats i vandalitzats; la generació de nou habitatge assequible, amb la promoció de noves edificacions i el desenvolupament de nous planejaments o àmbits de gestió. L’objectiu de l’Ajuntament és arribar a disposar de 250 pisos de lloguer assequible per joves en 5 anys, un objectiu que en un horitzó a llarg termini vol arribar als 625 pisos en 15 anys.

En l’eix de la captació d’habitatge privat amb destí a lloguer assequible, el pla d’habitatge estableix dues línies: la mobilització de vivendes cap a la borsa de lloguer i el suport a la rehabilitació del nucli històric de Calonge i Sant Antoni per generar habitatge assequible. En el primer cas proposa incorporar nous incentius al programa de la borsa de lloguer que gestiona l’Oficina d’Habitatge Municipal, incentius adreçats als propietaris com ara la subvenció del 50% de l’IBI, establir un ajut municipal a la rehabilitació d’entre 5.000€ i 6.000€ o el pagament de deutes a la propietat en el cas de situacions de llançament, entre d’altres, i també proposa incentius per les persones llogateres, com l’ajut a l’emancipació o la cobertura del deute de lloguer en situacions de llançament.
Pel que fa al suport a la rehabilitació d’habitatges dels nuclis de Calonge i Sant Antoni, el pla d’habitatge proposa establir mecanismes que permetin reformar edificis buits del nucli històric en mal estat que fan difícil la rehabilitació per part de la propietat i la venda. Una vegada rehabilitats se’n preveu la divisió horitzontal per vendre una part a preu de mercat i destinar part al lloguer assequible.

En l’eix de l’adquisició d’habitatge amb destí a lloguer assequible, el pla proposa dues actuacions:  l’adquisició de l’usdefruit amb destí a lloguer i el suport a l’adquisició d’habitatges inacabats i vandalitzats. En el primer cas, l’objectiu seria l’adquisició per part de l’Ajuntament de l’usdefruit o cessió a 25 o 50 anys d’edificis privats per destinar-los a lloguer assequible. Aquest model permetria la rehabilitació d’edificis i el propietari percebria una renda mensual segons el preu acordat.

Pel que fa al suport a l’adquisició d’habitatges inacabats i vandalitzats, el pla proposa que l’Ajuntament doni suport a l’adquisció d’habitatges amb destí a habitatge cooperatiu en cessió d’ús, tal i com estableix el model iniciat amb la cooperativa Sostre Cívic, que ha de permetre adquirir, reformar i posar a disposició dels joves un total de 14 habitatges en règim de cooperativa amb cessió d’ús al carrer de la Sala de Calonge.

Finalment, en l’eix de la generació de nou habitatge assequible, el pla proposa que l’Ajuntament ofereixi suport a una promotora privada per al desenvolupament de la promoció d’habitatges assequibles de lloguer a 25 anys. Aquest suport es traduiria tant en l’obtenció del terreny, com en altres ajuts per fer viable la promoció. La gestió posterior dels lloguer la portaria a terme una entitat del tercer sector.

El pla per generar habitatge assequible a Calonge i Sant Antoni s’ha presentat aquest matí en roda de premsa, amb la participació de l’alcalde, Jordi Soler, i el regidor d’habitatge, Arturo Prades. 


Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version