Canal Ajuntament

Girona. S’obre el període de participació ciutadana del Pla de mobilitat urbana de Girona

Durant un mes, aquells ciutadans que ho desitgin podran fer aportacions a través de la Bústia d’Avisos.

A partir d’avui, i durant un mes, s’obre el període de participació ciutadana del Pla de mobilitat urbana (PMU) de Girona. Aquesta és la fase de diagnosi participada, que té com a finalitat obtenir una valoració sobre l’estat actual de la mobilitat a la ciutat i les tendències de futur. Es posaran de manifest els punts forts i febles del sistema de mobilitat de Girona. Aquells ciutadans i ciutadanes que ho desitgin podran donar la seva opinió del sistema de mobilitat actual i formular aquelles mesures que volen que siguin aplicades a la ciutat. Les propostes es podran fer arribar a través de la Bústia d’Avisos de l’Ajuntament de Girona.
El regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, ha manifestat que l’objectiu d’aquest període participatiu és que “s’involucrin i participin en aquest procés els diferents actors que formen part de la Taula de Mobilitat i també ciutadans i ciutadanes a títol individual”. Els àmbits en els quals es poden fer propostes són els següents: mobilitat a peu; mobilitat en bicicleta; mobilitat en transport públic; mobilitat en vehicle privat motoritzat; aparcament; seguretat viària; actuacions ambientals; accés a zones comercials, industrials interurbanes i centres de treball; promoció, educació i sensibilització per a l’ús de modes sostenibles; mobilitat intel·ligent; creació i/o modificació de normatives existents, i actuacions d’altres administracions.
La diagnosi participada és la fase que segueix a l’elaboració de la memòria dins del procés de redacció del Pla de mobilitat urbana de Girona, que es va iniciar l’1 d’octubre del 2012. Després d’un període de treball de camp, l’equip redactor del Pla ha elaborat la memòria que recull l’anàlisi territorial i socioeconòmic i l’oferta i la demanda actual del sistema de mobilitat. Aquesta memòria es va presentar aquest dilluns als membres de la Taula de Mobilitat i es pot consultar a http://www2.girona.cat/documents/11622/184897/Pla_mobilitat_urbana.pdf. La reunió de dilluns va ser la segona sessió que ha fet la Taula de Mobilitat sobre aquest tema. La primera va tenir lloc el 12 de desembre del 2012.
Els plans de mobilitat urbana són el document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. Tal com s’estableix a la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, l’elaboració i l’aprovació dels PMU són obligatoris per als municipis que, d’acord amb la normativa de règim local o el corresponent pla director de mobilitat, hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers.
El PMU és doncs l’instrument essencial per definir el model de mobilitat de la ciutat que encaixi amb la resta d’objectius estratègics. El pla no es limita a definir uns objectius i unes línies estratègiques sinó que defineix programes d’actuacions sectorials (mobilitat a peu, en bicicleta, en transport públic o mobilitat intel·ligent, entre d’altres), tots sempre orientats a una millora ambiental, en especial, en relació amb els nivells acústics i la qualitat de l’aire. També s’hi defineixen els indicadors de seguiment per garantir el compliment dels objectius.

Podeu consultar més informació a: http://www2.girona.cat/ca/mobilitat_plamobilitat


 

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version