Canal Ajuntament

Girona. Ple ordinari de febrer, 11 de febrer a les vuit del vespre

 

ORDRE DEL DIA

PLE DE LA CORPORACIÓ

Donar compte de les sentències i decrets dictats.

Aprovar les actes de les sessions anteriors, de dates 10 de desembre de 2012, 19 de desembre de 2012 i 14 de gener de 2013.

1. ACTA.

a) Informacions d'alcaldia.

b) Decrets a donar compte al ple.

c) Acords de la JGL a donar compte al ple

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.

Acord de la JGL de data 25 de gener de 2013. Compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 439/2012.

Acord de la JGL de data 25 de gener de 2013. Compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 454/2012.

Acord de la JGL de data 1 de febrer de 2013. Compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 186/2012.

Acord de la JGL de data 1 de febrer de 2013. Compareixença en el recurs contenciós administratiu núm. 163/2012.

Anul·lar l'acord plenari de 24 de gener de 1926 en el qual es nomenava Miguel Primo de Rivera fill adoptiu de Girona.

Anul·lar l'acord de Ple de 22 d'abril de 1926 en el qual es nomenava Emilio Barrera Luyando fill predilecte i adoptiu de la ciutat.

Aprovar la Relació de Llocs de Treball del personal de l'Ajuntament de Girona.

Aprovar la plantilla orgànica de personal per a l'any 2013

Aprovació inicial pressupost exercici 2013

Aprovar definitivament l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Girona i del mapa de capacitat acústica de Girona

Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 50 per a la modificació de la regulació de l'ocupació dels patis d'illa per a l'ús d'aparcament i de la regulació particular de l'ús d'aparcament.

Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances d'edificació del municipi de Girona.

Aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU núm. 49 per a la regulació de la densitat d'habitatges per parcel·la en zones d'ús residencial d'habitatge plurifamiliar.

Verificar el Text refós de la Modificació puntual del TR del PGOU núm. 47 Celler de Can Roca.

Aprovar el conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Girona per al sosteniment de funcionament de centres educatius de primer cicle d'educació

infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012 i acceptació de la subvenció d'import 569.400,00 €.

Moció que presenta l'entitat Independència-Assemblea Nacional Catalana en suport a la declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya.

Moció que presenta el grup municipal d'ICV-EUiA per declarar Girona municipi lliure de Fracking.

Moció que presenta el grup municipal de la CUP per impulsar el Pla d'Usos del Castell de Montjuïc.

 

20. PRECS I PREGUNTES

19. PROPOSTES URGENTS

 
 Ordre del dia
 

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version