Canal Ajuntament

Ordre del dia del ple ordinari de Salt de 18.6.2012

 

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 18 DE JUNY DE 2012

 

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que tindrà lloc dimarts dia 18 de juny de 2012 a les 20,00 hores, amb el següent ordre del dia:

 

1r.- APROVACIÓ de les actes del ple extraordinari del dia 14 de maig de 2012 i del ple ordinari del dia 21 de maig de 2012.

 

2n.- DONAR COMPTE de la Memòria del Defensor del Ciutadà de l’any 2011. (Exp. 630/2012).

 

3r.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de 6 de juny de 2012 de compareixença davant del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona, en el procediment abreujat núm. 138/2012. (Exp. 619/2012).

 

4t.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de 18 de maig de 2012 pel qual s’accepta una donació de documentació a l’Arxiu Municipal de Salt. (Exp. 537/2012).

 

 

ECONOMIA I SERVEIS GENERALS, CULTURA I EDUCACIÓ, I ATENCIÓ A LES PERSONES

 

 

5è.- CREAR el Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona i aprovar-ne inicialment els estatuts. (Exp. 634/2012).

 

6è.- APROVAR el text del conveni sobre allotjament de pàgines web, comptes de correu i dominis amb la Diputació de Girona. (Exp. 610/2012)

 

7è.- APROVAR inicialment la modificació de crèdits núm. 11/2012 per crèdits extraordinaris i per suplements de crèdit. (Exp. 625/2012).

 

8è.- DELEGAR a la Diputació de Girona la inspecció, gestió, liquidació i recaptació de la Taxa d’aprofitament especial del domini públic local. (Exp. 1111/2012).

 

9è.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants amb referència a l’1 de gener de 2012. (Exp. 368/2012)

 

 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT, SEGURETAT I SERVEIS URBANS

 

10è.- APROVAR el conveni amb Ekipolis per implantar el servei de recollida d'oli domèstic. (Exp. 565/12).

 

11è.- APROVAR  la certificació núm. 15 i liquidació de les obres dels projectes d’enderroc, executiu d’obres i instal·lacions  de la Sala de Produccions del Centre d’Arts Escèniques Salt-Girona,  i els informes de la direcció executiva del contracte signat amb UTE Contratas y Obras Empresa Constructora SA i Arcadi Pla, SA. (Exp. 629/2010).

 

12è.- APROVAR l’informe tècnic de data 5 de juny de 2012 de l’arquitecta municipal respecte l’execució de les obres per part de l’empresa adjudicatària CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA, SA - ARCADI PLA, SA, UTE LEY 18/1982, estimar parcialment l’al.legació segona formulada i imposar les penalitats al contractista d'acord amb l'informe tècnic. (Exp. 629/2010).

 

 

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

 

13è.- MOCIÓ que presenta el grup municipal PxC per a la universitat pública i de qualitat. (Exp. 595/2012).

 

14è.- MOCIÓ que presenta el grup municipal PxC en defensa de la inserció laboral dels discapacitats. (Exp. 594/2012).

 

15è.- MOCIÓ que presenta el grup municipal IPS per a la reducció de la despesa militar a l’estat espanyol. (Exp. 637/2012).

 

16è.- MOCIÓ que presenta el grup municipal IPS sobre la promoció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’Ajuntament de Salt. (Exp. 637/2012).

 

17è.- MOCIÓ que presenta el grup municipal PSC-PM per a sol·licitar la derogació del Reial Decret Llei 16/2012.

 

18è.- MOCIÓ que presenta el grup municipal PSC-PM contra les retallades d’educació aprovades pel govern de l’estat.

 

19è.- MOCIÓ que presenta el grup municipal PSC-PM contra les retallades en matèria d’ocupació per a persones amb discapacitat i malaltia mental.

 

20è.- PRECS I PREGUNTES

 

En cas de no poder-hi assistir, serà necessària la vostra excusa.

 

Salt, 13 de juny de 2012

 

L’ALCALDE

 

 

 

 

 

Jaume Torramadé i Ribas

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version