Canal Ajuntament

Salt. Ordre del dia del ple ordinari del dia 21 de gener de 2013

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que tindrà lloc dilluns dia 21 de gener de 2013 a les 20,00 hores, amb el següent ordre del dia:

 1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 17 de desembre de 2012.

 2n.- PRESA DE POSSESSIÓ del càrrec de regidor del Sr. Carles Borrell Boada. (Exp. 610/2011).

 3r.- DONAR COMPTE de la sentència 33/2012 de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 20 de desembre de 2012 per la qual es desestima el recurs d’apel·lació interposat pel contrari i pel recurs interposat per l’acusació particular. (Exp.: 477/2011)

 4t.- DONAR COMPTE del Decret d’Alcaldia de 7 de gener de 2013 pel qual es modifica i es fixa un nou dia i hora de les sessions de la Junta de Govern Local. (Exp. 610/2011).

 5è.- DONAR COMPTE del Decret d’Alcaldia de 14 de gener de 2013 pel qual es confereix una delegació genèrica relativa als serveis d’esports al Sr. Francisco Honrado Infantes. (Exp. 610/2011).

 6è.- DONAR COMPTE de la Memòria del Defensor del Ciutadà de l’any 2012. (Exp. 82/2013)

  

ECONOMIA I SERVEIS GENERALS, CULTURA I EDUCACIÓ, I ATENCIÓ A LES PERSONES

 7è.- NOMENAR el Defensor del Ciutadà de Salt. (Exp.: 57/2013)

 8è.- APROVAR INICIALMENT l’ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública. (Exp.: 291/2012).

 9è.- ADSCRIURE EN ÚS al Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona l’equipament de propietat municipal anomenat Centre d’Arts Escèniques, amb tot el seu material i equip escenogràfic, i el local núm. 2 situat a les “Naus Guixeres”. (Exp. 634/2012).

 10è.- APROVAR la modificació de l´article 27 de l´actual conveni col·lectiu de treball del personal laboral i de l´acord de condicions de treball del personal funcionari de l´Ajuntament de Salt. (Exp.: 1110/2012).

 11è.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Salt i el Consell Comarcal del Gironès per a la dinamització del parcs urbans de salut i la xarxa d’itineraris saludables. (Exp.: 709/2012).

 12è.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia d’11 de desembre de 2012 pel qual s’aprova el text del conveni d’encàrrec de gestió per a la contractació del servei de teleassistència domiciliària entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Salt. (Exp.: 1046/2012).

 13è.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia d’11 de desembre de 2012 pel qual s’aprova el text del conveni de col·laboració interinstitucional entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Salt per al desenvolupament del programa de teleassistència, adherint-se de forma expressa. (Exp.: 1053/2012).

 

TERRITORI I SOSTENIBILITAT, SEGURETAT I SERVEIS URBANS

 14è.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Salt núm. 1/12, 

d'adaptació del PGOU a la Llei 16/2009 de centres de culte i APROVAR DEFINITIVAMENT la derogació de la Disposició Addicional Segona de l'Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de pública concurrència. (Exp. 406/12)

 CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

 

15è.- MOCIÓ del grup municipal PxC contra l’anunci de la reforma de la llei d’estrangeria. (Exp.: 74/2013).

 16è.- MOCIÓ del grup municipal PxC contra el transfuguisme. (Exp.: 73/2013)

 17è.- MOCIÓ del grup municipal PSC per reprovar l’actuació de l’alcalde. (exp.: 75/2013)

 18è.- PRECS I PREGUNTES

 


 

 

 

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version