Canal Ajuntament

Platja d'Aro. L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro aprova el projecte de reparcel·lació de la urbanització Mas Nou-Mas Semí amb obres valorades en 37,8 milions d'euros

La intervenció dotarà a l’espai de serveis bàsics d’aigua, electricitat, enllumenat i vialitat

El passat 29 de novembre de 2012la Juntade Govern Local de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del PAU Mas Nou–Mas Semí, amb una valoració econòmica de 37.818.694’50 euros, amb una afectació sobre 592 parcel·les de titularitat privada, que es repartiran els costos de la intervenció (amb una contribució mitjana de 40.000 euros per a les cases unifamiliars aïllades, el 92% del total de parcel·les). Amb aquest pas s’inicia la recta final d’un llarg procés que ha de permetre la urbanització definitiva d’un espai que mai ha disposat completament dels serveis urbanístics bàsics, tot i que ha tingut un ús intensiu, especialment en relació al paviment, circumstància que arriba a dificultar la circulació de vehicles.

L’acció es traduirà en obres per a la construcció de noves canalitzacions d’aigua potable amb nous dipòsits d’emmagatzematge i centres de bombeig, i noves canalitzacions d’aigües pluvials i residuals, amb connexió a la xarxa general del municipi. També amb una nova xarxa elèctrica i de telecomunicacions, i nou enllumenat públic d’alta eficiència energètica. I pavimentació amb asfalt de tots els carrers, refecció o construcció de voreres i voravies, i construcció o readequació de culs de sac al final d’alguns carrers. Algunes de les xifres més significatives del projecte són:25.000 m2de paviment asfàltic per a calçades,30.000 m3de terra per terraplenar,9.000 m2de paviment de voravies o 900 nous fanals. A mitjans de gener de 2013 l’Ajuntament organitzarà una sessió informativa adreçada als propietaris.

L’espai del Mas Nou-Mas Semí se situa al sector nord del terme municipal, limitant amb zones forestals i agrícoles, amb Castell d’Aro i la urbanització Can Manel. És una zona muntanyosa de dos milions de m2, ben connectada a nivell viari, però relativament aïllada del nucli urbà, amb un entramat llarg de carrers que ascendeixen a les diverses vessants de la muntanya, configurant un entorn de parcel·les de mitjana i gran dimensió, amb pendents molt variables i generalment, ben orientades respecte a les vistes de l’entorn i a la direcció del sol. L’edifici tipus és l’habitatge unifamiliar aïllat, tot i que també hi ha algunes zones amb habitatges plurifamiliars, d’ús hoteler i d’equipaments públics i privats. El desenvolupament de la urbanització es va iniciar en els anys 60 del segle XX, essent les dues dècades posteriors, l’època de major activitat constructiva. Actualment hi ha edificades poc més de la meitat de les parcel·les del conjunt.

L’article 241 del nou POUM de Castell-Platja d’Aro, aprovat definitivament el març de 2012, delimita el polígon d’actuació Mas Nou-Mas Semí amb l’objectiu de facilitar-ne la gestió de les obres de millora i de reurbanització, i poder establir-ne el repartiment de costos. Es pren així l’obligació de realitzar les millores necessàries de les infraestructures i serveis urbanístics per adequar-los a la normativa vigent i assolir el nivell de qualitat adequat a les demandes actuals.

El sistema de reparcel·lació és, segons l’article 130 del Reglament dela Lleid’Urbanisme, necessari per aquells polígons d’actuació, que com el cas de Mas Nou-Mas Semí, que es realitzen amb la finalitats d’una distribució justa, entre les persones interessades dels beneficis i càrregues, fixant les quotes a càrrec dels propietaris, que inclouen tant el cost de l’obra urbanitzadora com les indemnitzacions i compensacions necessàries, així com les despeses tècnics i de gestió administrativa.

Els costos que es vinculen al projecte de reparcel·lació Mas Nou-Mas Semí a l’hora d’establir-ne les quotes són: obres d’urbanització del projecte d’urbanització 35’7 milions d’euros, obres complementàries 588.462 euros, direcció de les obres i seguretat i salut 330.000 euros, elaboració del projecte d’urbanització 777.000 euros, redacció del projecte de reparcel·lació 81.000 euros, despeses de formalització i d’inscripció 100.000 euros, despeses de gestió 181.879 euros, i costos d’expropiació 3.000 euros. Per fixar el valor de les quotes que ha d’assumir cada propietari, el càlcul s’extreu de l’anàlisi de quatre factors: superfície real de la finca; índex d’edificabilitat, amb les minoracions per pendent; coeficients correctors, ponderant les finques per raó de l’ús urbanístic atribuït -; i indemnitzacions.

Hi ha en l’àmbit d’intervenció vuit tipus de claus urbanístiques: cases unifamiliars aïllades genèriques (545 parcel·les d’una mitja de1.200 m2- aportació mitjana 40.000 euros), cases unifamiliars aïllades tipus 2 (una parcel·la de3.000 m2- aportació 75.000 euros), residencial turístic plurifamiliar tipus 1 (2 parcel·les en divisió horitzontal – contribució mitjana 8.700 euros), residencial turístic plurifamiliar tipus 2 (2 parcel·les en divisió horitzontal – contribució mitjana 14.000 euros), hoteler (una parcel·la de7.200 m2– contribució 192.000 euros), hoteler amb volumetria definida (una única parcel·la de33.400 m2– aportació 865.000 euros), sector Vallvanera (dues parcel·les d’una mitja de7.500 m2– aportació mitjana 460.000 euros), i usos diversos (dues parcel·les d’una mitja de6.700 m2– aportació mitjana 150.000 euros).

Antecedents

Una sentència de juny de 2006 dela Sala Contenciosa– Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya establia els terminis i l’obligació de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro d’elaborar el projecte d’obres d’urbanització del PAU Mas Nou-Mas Semí, així com la seva aprovació, i adjudicació i inici de les obres. Un aute del mateix TSJC  de juliol de 2011, referma alhora que si bé el consistori té aquestes obligacions segonsla Lleid’Urbanisme, l’Ajuntament pot optar per un projecte d’obres d’urbanització bàsiques (com ho és finalment) o bé que també inclogui les obres complementàries; i confirma que els costos d’implantació dels serveis urbanístics els han d’assumir els propietaris del sòl i no pas el consistori.

L’inici del projecte es remunta ala Juntade Govern Local de 31 de juliol de 2008, que l’aprova inicialment i el sotmet a informació pública, període en que es reben diverses  al·legacions orientades, sobretot, a la sol·licitud d’una disminució dels costos econòmics. Després de diverses reunions amb les associacions de propietaris, l’Ajuntament pren el compromís de tornar-lo a estudiar. Un cop fet aquest pas, i atès que les variacions sofertes en el nou projecte l’afecten substancialment es torna a aprovar inicialment el 23 de juny de 2010, sotmetent-se de nou a informació pública. Les al·legacions presentades comporten petits canvis, no substancials, i el 23 de febrer de 2012 s’aprova definitivament.

Poques setmanes més tard, el 15 de març de 2012, també s’aprova definitivament el text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que es publica al DOGC el 13 d’abril. Com a document legal marc sobre el planejament, tots els projectes urbanístics l’han de seguir. Justament, com que el projecte d’urbanització del PAU Mas Nou-Mas Semí s’havia aprovat prèviament al POUM, s’hi van detectar algunes mínimes discrepàncies en relació als límits del polígon d’actuació. Atès que ambdós documents havien de recollir-ne els mateixos, s’impulsà una modificació del projecte tenint en compte aquests ajustaments. Darrerament, la Juntade Govern Local de 15 de novembre de 2012 aprova inicialment el projecte d’ajustament del projecte executiu de la Urbanitzaciódel PAU Mas Nou-Mas Semí, i el 29 de novembre també aprova inicialment el projecte de reparcel·lació del PAU Mas Nou-Mas Semí.

 

 

 


 

Canal Ajuntament 2012 | Un projecte de NOTIDIG | redaccio@canalajuntament.cat | Avís Legal | 972 831 541

Top Desktop version